PADI Specialty Course - UW Navigator
PADI Speciality Course - UW Navigator - Potápač-Navigátor.


Potápač navigátor (Underwater Navigator) je špecializačný potápačský kurz, v ktorom sa už certifikovaný potápači začiatočníci zdokonaľujú v praktických znalostiach navigačného potápania do maximálnej hĺbky 12 metrov.

Cieľ kurzu : cieľom špecializačného kurzu navigačného potápača je výuka záujemcov o potápanie tak, aby :
" mali dostatočné teoretické znalosti v navigačnom potápaní

" vedeli plánovať, organizovať a vykonávať bezdekompresné navigačné ponory použitím prirodzenej a kompasovej navigácie.

Obsah kurzu : kurz navigačného potápača podľa pravidiel asociácie PADI pozostáva z dvoch častí - teoretická časť a ponory na otvorenej vode:

TEORETICKÁ ČASŤ - predstavuje teoretický základ princípov a postupov ako aj ďalšie všeobecné informácie, ktoré potápači navigátori potrebujú. Skladá sa z 9 častí.
Prvá časť - predstavenie, štruktúra kurzu a privítanie.

Druhá časť - dôležitosť navigácie vo vodnom prostredí.

Tretia časť - odhad vzdialenosti.

Piata časť - prirodzená navigácia.

Šiesta časť - použitie navigačných vzorov.

Siedma časť - navigácia s kompasom.

Ôsma časť - relokácia potápačského miesta.

Deviata časť - použitie potápačského sextantu.

Na záver tejto teoretickej časti každý študent vyplní a podpíše previerku vedomostí. Obsah teórie je vymedzený PADI špecializačným inštruktorským manuálom.

Previerka vedomostí musí byť vlastnoručne podpísaná študentom a archivuje sa v dokumentácii študenta.

PONORY NA OTVORENEJ VODE. Na získanie certifikátu potápača navigátora je potrebné absolvovať 3 ponory na otvorenej vode.

Všetky cviky a ponory na otvorenej vode prebiehajú podľa štandardov asociácie PADI definovaných v špecializačnom inštruktorskom manuáli (Príloha č.13) a po absolvovaní kurzu sú zo strany PADI preverované formou dotazníka zasielaného na adresu študenta.

Spresňujúce informácie :