PADI Specialty Course - PADI Altitude Diver
PADI Speciality Course - Altitude Diver - špecializačný kurz - potápač vo vyššej nadmorskej výške.

Potápač vo vyšších nadmorských výškach (Altitude Diver) je špecializačný potápačský kurz, v ktorom sa už certifikovaný pokročilý potápači zdokonaľujú v praktických znalostiach potápania sa vo vyšších nadmorských výškach do maximálnej hĺbky 40 metrov.

Cieľ kurzu : cieľom špecializačného kurzu potápača vo vyšších nadmorských výškach je výuka záujemcov o potápanie tak, aby :
" mali dostatočné teoretické znalosti o potápaní sa vo vyšších nadmorských výškach

" vedeli plánovať, organizovať a vykonávať bezdekompresné ponory vo vyšších nadmorských výškach do 3000 m.n.m.

" sa zdokonalili v potápačských praktikách pod dohľadom.

Obsahová náplň vzdelávacej aktivity : kurz potápača vo vyšších nadmorských výškach podľa pravidiel asociácie PADI pozostáva z dvoch častí - teoretická časť a ponory na otvorenej vode:

TEORETICKÁ ČASŤ - predstavuje teoretický základ princípov a postupov ako aj ďalšie všeobecné informácie, ktoré potápači vo vyšších nadmorských výškach potrebujú. Skladá sa z 5 častí.

Prvá časť - predstavenie, štruktúra kurzu a privítanie.

Druhá časť - potápanie sa vo vyšších nadmorských výškach a dekompresné teórie.

Tretia časť - potápanie sa vo vyšších nadmorských výškach a fyziológia. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: hypoxia, hypotermia.

Štvrtá časť - potápanie sa vo vyšších nadmorských výškach a výsroj.

Piata časť - použitie RDP pri potápaní sa vo vyšších nadmorských výškach.

Na záver tejto teoretickej časti každý študent vyplní a podpíše previerku vedomostí. Obsah teórie je vymedzený PADI špecializačným inštruktorským manuálom.

Previerka vedomostí musí byť vlastnoručne podpísaná študentom a archivuje sa v dokumentácii študenta.

PONORY NA OTVORENEJ VODE. Na získanie certifikátu potápača vo vyšších nadmorských výškach je potrebné absolvovať 2 ponory na otvorenej vode.

Všetky cviky a ponory na otvorenej vode prebiehajú podľa štandardov asociácie PADI definovaných v špecializačnom inštruktorskom manuáli (Príloha č.13) a po absolvovaní kurzu sú zo strany PADI preverované formou dotazníka zasielaného na adresu študenta..

Spresňujúce informácie :