PADI Specialty Course - Night Diver
PADI Speciality Course - Night Diver - špecializačný kurz potápania v noci.

Nočný potápač (Night Diver) je špecializačný potápačský kurz, v ktorom sa už certifikovaný potápači začiatočníci zdokonaľujú v praktických znalostiach nočného potápania do maximálnej hĺbky 18 metrov

Cieľ kurzu : cieľom špecializačného kurzu nočného potápača je výuka záujemcov o potápanie tak, aby :
" mali dostatočné teoretické znalosti o nočnom potápaní

" vedeli plánovať, organizovať a vykonávať bezdekompresné nočné ponory.

Obsah kurzu: kurz nočného potápača podľa pravidiel asociácie PADI pozostáva z dvoch častí - teoretická časť a ponory na otvorenej vode:

TEORETICKÁ ČASŤ - predstavuje teoretický základ princípov a postupov ako aj ďalšie všeobecné informácie, ktoré nočný potápači potrebujú. Skladá sa zo 7 častí.
Prvá časť - predstavenie, štruktúra kurzu a privítanie.

Druhá časť - dôvod pre nočné potápanie a aktivity pri nočnom potápaní.

Tretia časť - orientácia v nokturálnom akvatickom živote. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: miestny akvatický život v noci

Štvrtá časť - výstroj pre nočné potápanie. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: výstroj pre nočné potápanie, svetlá, starostlivosť o svetlá.

Piata časť - plánovanie nočného potápania.

Šiesta časť - reakcia na špecifické nočné potápačské situácie. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: stres, zlyhanie lampy, stratenie partnera, dezorientácia.

Siedma časť - techniky nočného potápania. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: vstupy, navigácia, zostupy a výstupy, komunikácia, vztlak, použitie prírodzenej a kompasovej navigácie.

Na záver tejto teoretickej časti každý študent vyplní a podpíše previerku vedomostí. Obsah teórie je vymedzený PADI špecializačným inštruktorským manuálom.

Previerka vedomostí musí byť vlastnoručne podpísaná študentom a archivuje sa v dokumentácii študenta.

PONORY NA OTVORENEJ VODE. Na získanie certifikátu nočného potápača je potrebné absolvovať 3 ponory na otvorenej vode.

Všetky cviky a ponory na otvorenej vode prebiehajú podľa štandardov asociácie PADI definovaných v špecializačnom inštruktorskom manuáli (Príloha č.13) a po absolvovaní kurzu sú zo strany PADI preverované formou dotazníka zasielaného na adresu študenta.

Spresňujúce informácie :