PADI Specialty Course - Ice Diver
PADI Speciality Course - Ice Diver - Potápač pod ľadom.

Potápač pod ľadom (Ice Diver) je špecializačný potápačský kurz, v ktorom sa už certifikovaný pokročilý potápači zdokonaľujú v praktických znalostiach potápania pod ľadom do maximálnej hĺbky 39 metrov

Cieľ kurzu: cieľom špecializačného kurzu potápača pod ľadom je výuka záujemcov o potápanie tak, aby :
" vedeli plánovať, organizovať a vykonávať ponory pod ľadom

" poznali procedúry, techniky, problémy a nebezpečenstvá potápania sa pod ľadom

" vedeli používať špeciálnu výstroj pre potápanie pod ľadom, komunikovať pod ľadom.

Obsah kurzu: kurz potápača pod ľadom podľa pravidiel asociácie PADI pozostáva z dvoch častí - teoretická časť a ponory na otvorenej vode:

TEORETICKÁ ČASŤ - predstavuje teoretický základ princípov a postupov potápania sa pod ľadom ako aj ďalšie všeobecné informácie, ktoré potápači pod ľadom potrebujú. Skladá sa z 8 častí.
Prvá časť - predstavenie, štruktúra kurzu a privítanie.

Druhá časť - dôvody a možnosti potápania sa pod ľadom. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: najčastejšie dôvody pre potápanie sa pod ľadom, typy ponorov pod ľadom.

Tretia časť - výstroj. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: sekanie diery do ľadu, bezpečnostná výstroj, výstroj na istenie vodiaceho lana na hladine.

Štvrtá časť - výstroj potápača pod ľadom. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: byť v teple, regulátory, kompenzátory vztlaku, záťažový opasok, šnorchel.

Piata časť - techniky potápania sa pod ľadom : výber lokality a príprava.

Šiesta časť - techniky potápania sa pod ľadom : samotný ponor pod ľadom.

Siedma časť - problémy s výstrojom pri potápaní sa pod ľadom. Ôsma časť - hypotermia. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: definícia, typy, príznaky, manažment, liečba, prevencia, faktory zvyšujúce hypotermiu.

Na záver tejto teoretickej časti každý študent vyplní a podpíše previerku vedomostí. Obsah teórie je vymedzený PADI špecializačným inštruktorským manuálom.

Previerka vedomostí musí byť vlastnoručne podpísaná študentom a archivuje sa v dokumentácii študenta.

PONORY NA OTVORENEJ VODE. Na získanie certifikátu potápača pod ľadom je potrebné absolvovať 3 ponory pod ľadom na otvorenej vode.

Všetky cviky a ponory na otvorenej vode prebiehajú podľa štandardov asociácie PADI definovaných v špecializačnom inštruktorskom manuáli (Príloha č.13) a po absolvovaní kurzu sú zo strany PADI preverované formou dotazníka zasielaného na adresu študenta.

Spresňujúce informácie :