PADI Specialty Course - EANx Diver
PADI Specialty Course - EANx Diver - potápač s o kyslík obohatenými zmesami.

Potápač so zmesami obohatenými o kyslík (Enriched Air Diver) je špecializačný potápačský kurz, v ktorom sa už certifikovaný potápači začiatočníci zdokonaľujú v praktických znalostiach potápania sa so zmesami obohatenými o kyslík (do 40%).

Cieľ kurzu : cieľom špecializačného kurzu potápača so zmesami obohatenými o kyslík je výuka záujemcov o potápanie tak, aby :
" vedeli plánovať, organizovať a vykonávať bezdekompresné ponory so zmesami obohatenými o 22%-40% kyslík, v rámci potápačských tabuliek a kyslíkových expozičných časov,

" si vedeli zakúpiť a starať sa o výstroj určenú na potápanie sa s o kyslík obohatenými zmesami,

" sa vyhli možným operačným ako aj potápačským nebezpečenstvám asociovaným s použitím kyslíka.

Obsah kurzu : kurz potápača so zmesami obohatenými o kyslík podľa pravidiel asociácie PADI pozostáva z troch častí - teoretická časť, praktická aplikácia a ponory na otvorenej vode:

TEORETICKÁ ČASŤ - predstavuje teoretický základ princípov a postupov ako aj ďalšie všeobecné informácie, ktoré potápači so zmesami obohatenými o kyslík potrebujú. Skladá sa z 8 častí.
Prvá časť - predstavenie, štruktúra kurzu a privítanie.

Druhá časť - výhody a nevýhody potápania sa s o kyslík obohatenými zmesami. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: definícia o kyslík obohatenej dýchacej zmesi, primárna využitie o kyslík obohatenej dýchacej zmesi, o kyslík obohatené dýchacie zmesi a dekompresná choroba, o kyslík obohatené dýchacie zmesi a dusíková narkóza.

Tretia časť - výstroj pre potápanie sa s o kyslík obohatenými zmesami.

Piata časť - použitie RDP s o kyslík obohatenými zmesami.

Šiesta časť - manažment kyslíkovej expozície.

Siedma časť - použitie Enriched Air RDP - rekreačného plánovača ponorov s o kyslík obohatenými zmesami.

Ôsma časť - špeciálne potápanie s o kyslík obohatenými zmesami .

Deviata časť - potápačské núdzové situácie a o kyslík obohatené zmesi.

PRAKTICKÁ APLIKÁCIA - pozostáva z nasledujúcich tém : kyslíková analýza, kyslíkový analyzátor, vyžadovaná presnosť, EAD vzorec, pO2 vzorec, vzorec pre maximálny a omylový hĺbkový limit.

Na záver tejto teoretickej a praktickej časti každý študent vyplní a podpíše previerku vedomostí. Obsah teórie je vymedzený PADI špecializačným inštruktorským manuálom.

Previerka vedomostí musí byť vlastnoručne podpísaná študentom a archivuje sa v dokumentácii študenta.

PONORY NA OTVORENEJ VODE. Na získanie certifikátu potápača s o kyslík obohatenými zmesami je potrebné absolvovať 2 ponory na otvorenej vode.

Všetky cviky a ponory na otvorenej vode prebiehajú podľa štandardov asociácie PADI definovaných v špecializačnom inštruktorskom manuáli (Príloha č.13) a po absolvovaní kurzu sú zo strany PADI preverované formou dotazníka zasielaného na adresu študenta.

Spresňujúce informácie :
Začiatok 14.6.2024
Cena 100.-EUR
Podmienky PADI Open Water Diver alebo ekvivalent
Miesto Senec - Guláška (Hlboké jazero)
Min. vek 15 rokov
Trvanie 2 dní
Počet lekcii 1 (hodín)
Počet ponorov 2
Ďalšie vzdelávanie PADI Master SCUBA Diver
 
Začiatok 12.7.2024
Cena 100.-EUR
Podmienky PADI Open Water Diver alebo ekvivalent
Miesto Senec - Guláška (Hlboké jazero)
Min. vek 15 rokov
Trvanie 2 dní
Počet lekcii 1 (hodín)
Počet ponorov 2
Ďalšie vzdelávanie PADI Master SCUBA Diver