PADI Specialty Course - Dry Suit Diver
PADI Speciality Course - Dry Suit Diver - špecializačný kurz poťápania v suchom obleku.


Potápač v suchom obleku (Dry Suit Diver) je špecializačný potápačský kurz, v ktorom sa už certifikovaný potápači začiatočníci zdokonaľujú v praktických znalostiach potápania sa v suchom obleku do maximálnej hĺbky 18 metrov

Cieľ kurzu: cieľom špecializačného kurzu potápača v suchom obleku je výuka záujemcov o potápanie tak, aby :
" mali rozsiahlejšie teoretické znalosti o potápaní v suchom obleku

" vedeli plánovať, organizovať a vykonávať bezdekompresné ponory v suchom obleku.

Obsah kurzu : Kurz potápača v suchom obleku podľa pravidiel asociácie PADI pozostáva z dvoch častí - teoretická časť a ponory na otvorenej vode:

TEORETICKÁ ČASŤ - predstavuje teoretický základ princípov a postupov ako aj ďalšie všeobecné informácie, ktoré potápači v suchom obleku potrebujú. Skladá sa z 11 častí.
Prvá časť - predstavenie, štruktúra kurzu a privítanie.

Druhá časť - základné termálne uváženia a podchladenie pod

vodou. V rámci teórie tohto modulu sa preberú nasledujúce témy: voda a teplo, príznaky podchladzovania sa, chlad pod vodou.

Tretia časť - mokrý alebo suchý oblek.

Piata časť - konštrukcia suchého obleku.

Šiesta časť - podoblečenia.

Siedma časť - záťažový systém, kompenzátor vztlaku a úprava vztlak.

Ôsma časť - starostlivosť o suchý oblek, uskladnenie, zbalenie.

Deviata časť - opravy suchého obleku.

Desiata časť - núdzové stavy pri potápaní so suchým oblekom.

Jedenásta časť - hlavné pravidlá potápania sa so suchým oblekom. Na záver tejto teoretickej časti každý študent vyplní a podpíše previerku vedomostí. Obsah teórie je vymedzený PADI špecializačným inštruktorským manuálom. Previerka vedomostí musí byť vlastnoručne podpísaná študentom a archivuje sa v dokumentácii študenta. PONORY NA OTVORENEJ VODE. Na získanie certifikátu potápača navigátora je potrebné absolvovať 2 ponory na otvorenej vode. Všetky cviky a ponory na otvorenej vode prebiehajú podľa štandardov asociácie PADI definovaných v špecializačnom inštruktorskom manuáli (Príloha č.13) a po absolvovaní kurzu sú zo strany PADI preverované formou dotazníka zasielaného na adresu študenta.

Spresňujúce informácie :